Tranh & Tượng Xuân | Spring Painting & Sculpture

Những bình hoa ngày Tết, sớm Mồng Một bên ban công nhỏ thấp thoáng cành đào xuân, Đêm Giao Thừa trên căn gác xưa cũ, chút nắng hanh bên hiên nhà, ngõ nắng, vườn xuân ven ô, một chút lãng đãng miền sơn cước, hay cô gái bên hoa.

 

Tất cả sẽ có trong “Tranh, tượng Xuân Hanoi Studio 2019

và tràn ngập không gian triển lãm của Hanoi Studio Gallery

 

 


As an annually promise, lurking within the cozy atmosphere of Hanoi Studio Gallery, the spring is here. Vases of blooming flower, a balcony brightened with promising buds, a lost sunray that dances on the front porch. Somewhere, you can find yourself smelling the scent of passed by New Year Eves in the old attic. That you know, spring is here.

 

Welcome to Hanoi Studio Gallery's 2019 NY collection

"Spring Paintings and Sculptures".

Spring by the Window | Mùa Xuân Bên Cửa Sổ

Spring by the Window | Mùa Xuân Bên Cửa Sổ

Đặng Hiệp, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 100 cm

Sunny Porch | Nắng Hanh Bên Thềm

Sunny Porch | Nắng Hanh Bên Thềm

Đặng Hiệp, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 80 cm

New Year's Day | Sớm Mồng Một

New Year's Day | Sớm Mồng Một

Đoàn Văn Tới, 2019, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 70 cm

New Year's Eve | Đêm Giao Thừa

New Year's Eve | Đêm Giao Thừa

Đoàn Văn Tới, 2019, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 70 cm

Spring Field No. 1 | Cánh Đồng Xuân 01

Spring Field No. 1 | Cánh Đồng Xuân 01

Hoàng Nghĩa Hiệp, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 90 cm

Spring Field No. 2 | Cánh Đồng Xuân 02

Spring Field No. 2 | Cánh Đồng Xuân 02

Hoàng Nghĩa Hiệp, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 90 x 100 cm

Mother & Child | Mẹ Và Con

Mother & Child | Mẹ Và Con

Hoàng Nghĩa Hiệp, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 100 cm

A Beginning No. 1.1 | Sự Khởi Đầu 1.1

A Beginning No. 1.1 | Sự Khởi Đầu 1.1

Khổng Đỗ Tuyền, 2018, Stone, Copper, & Iron, Đá, Đồng & Sắt, 20 x 16 x 77 cm

A Beginning No. 1.2 | Sự Khởi Đầu 1.2

A Beginning No. 1.2 | Sự Khởi Đầu 1.2

Khổng Đỗ Tuyền, 2018, Stone, Copper, & Iron, Đá, Đồng & Sắt, 17 x 17 x 79 cm

Lying Mountain No. 1 | Núi Nằm 01

Lying Mountain No. 1 | Núi Nằm 01

Lê Lạng Lương, 2018, Copper, Đồng, 12 x 25 x 11 cm

Lying Mountain No. 2 | Núi Nằm 02

Lying Mountain No. 2 | Núi Nằm 02

Lê Lạng Lương, 2018, Copper, Đồng, 12 x 29 x 8 cm

Moving Mountain | Núi Dịch Chuyển

Moving Mountain | Núi Dịch Chuyển

Lê Lạng Lương, 2018, Cast aluminum, Nhôm đúc, 18 x 30 x 8 cm

Spring Corner | Góc Xuân

Spring Corner | Góc Xuân

Lê Trần Hậu Anh, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 125 x 125 cm

Spring Garden | Vườn Xuân

Spring Garden | Vườn Xuân

Lê Trần Hậu Anh, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 125 x 125 cm

Spring Garden | Vườn Xuân

Spring Garden | Vườn Xuân

Liêu Nguyễn Hướng Dương, 2019, Acrylic on canvas, Acrylic trên toan, 110 x 150 cm

Cherry Blossoms | Hoa Anh Đào

Cherry Blossoms | Hoa Anh Đào

Liêu Nguyễn Hướng Dương, 2018, Acrylic on canvas, Acrylic trên toan, 110 x 140 cm

Listen to the Whisper | Lắng Nghe Lời Thì Thầm

Listen to the Whisper | Lắng Nghe Lời Thì Thầm

Lưu Chí Hiếu, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 80 x 80 cm

Whispering | Thì Thầm

Whispering | Thì Thầm

Lưu Chí Hiếu, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 80 x 80 cm

Old Spring No. 1 | Xuân Xưa 01

Old Spring No. 1 | Xuân Xưa 01

Lưu Chí Hiếu, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 60 cm

Old Spring No. 2 | Xuân Xưa 02

Old Spring No. 2 | Xuân Xưa 02

Lưu Chí Hiếu, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 120 x 60 cm

Treasure No. 1 | Bảo Vật 01

Treasure No. 1 | Bảo Vật 01

Lưu Tuyền, 2018, Mixed media, Chất liệu tổng hợp, 80 x 68 cm

Treasure No. 2 | Bảo Vật 02

Treasure No. 2 | Bảo Vật 02

Lưu Tuyền, 2018, Mixed media, Chất liệu tổng hợp, 80 x 68 cm

White Lotus | Sen Trắng

White Lotus | Sen Trắng

Mai Xuân Oanh, 2017, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 120 cm

Daisy | Cúc Họa Mi

Daisy | Cúc Họa Mi

Mai Xuân Oanh, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 85 cm

Forest Flowers | Hoa Rừng

Forest Flowers | Hoa Rừng

Mai Xuân Oanh, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 70 x 120 cm

Lotus No. 1 | Sen 01

Lotus No. 1 | Sen 01

Mai Xuân Oanh, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 100 cm

Lotus No. 2 | Sen 02

Lotus No. 2 | Sen 02

Mai Xuân Oanh, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 100 cm

Lotus No. 3 | Sen 03

Lotus No. 3 | Sen 03

Mai Xuân Oanh, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 100 cm

Spring Flowers No. 1 | Hoa Xuân 01

Spring Flowers No. 1 | Hoa Xuân 01

Mai Xuân Oanh, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 85 x 85 cm

Spring Flowers No. 2 | Hoa Xuân 02

Spring Flowers No. 2 | Hoa Xuân 02

Mai Xuân Oanh, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 80 x 110 cm

Inside | Nội Tâm

Inside | Nội Tâm

Nguyễn Đình Vũ, 2018, Acrylic on paper mounted on canvas, Acrylic trên báo bồi trên toan, 100 x 70 cm

Past & Present No. 2 | Tứ Bình 02

Past & Present No. 2 | Tứ Bình 02

Nguyễn Đình Vũ, 2018, Acrylic on paper mounted on canvas, Acrylic trên báo bồi trên toan, 100 x 70 cm

New Spring | Xuân Mới

New Spring | Xuân Mới

Nguyễn Minh Nam, 2018, Oil on floral canvas, Sơn dầu trên toan hoa, 160 x 120 cm

Signs of the Time No. 3 | Dấu Ấn Thời Gian 03

Signs of the Time No. 3 | Dấu Ấn Thời Gian 03

Nguyễn Minh Nam, 2018, Oil on floral canvas, Sơn dầu trên toan hoa, 160 x 120 cm

A Wild Sunray | Vệt Nắng Hoang

A Wild Sunray | Vệt Nắng Hoang

Nguyễn Quốc Trung, 2019, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 120 x 90 cm

Peach Blossoms | Hoa Đào

Peach Blossoms | Hoa Đào

Nguyễn Quốc Trung, 2019, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 150 x 120 cm

Wind Season No. 2 | Mùa Gió 02

Wind Season No. 2 | Mùa Gió 02

Nguyễn Quốc Trung, 2019, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 150 x 150 cm

Beyond the Fence No. 2 | Phía Bên Kia Hàng Rào 02

Beyond the Fence No. 2 | Phía Bên Kia Hàng Rào 02

Nguyễn Thế Hùng, 2018, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 100 x 100 cm

Early Dew No. 4 | Sương Sớm 04

Early Dew No. 4 | Sương Sớm 04

Nguyễn Thế Hùng, 2018, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 100 x 100 cm

Spring Garden No. 2 | Vườn Xuân 02

Spring Garden No. 2 | Vườn Xuân 02

Nguyễn Thế Hùng, 2018, Lacquer on canvas, Sơn mài trên toan, 100 x 100 cm

Hoa Binh Market | Chợ Hòa Bình

Hoa Binh Market | Chợ Hòa Bình

Nguyễn Trung Tín, 2013, Wood cut print, In khắc gỗ, 90 x 190 cm

A Foggy Day | Một Ngày Sương Giăng

A Foggy Day | Một Ngày Sương Giăng

Nguyễn Văn Đức, 2019, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 130 cm

Flowers on the Way Home | Hoa Nở Đường Về

Flowers on the Way Home | Hoa Nở Đường Về

Nguyễn Văn Đức, 2019, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 100 x 130 cm

Within the Air No. 1 | Bay Trong Không Gian 01

Within the Air No. 1 | Bay Trong Không Gian 01

Thái Nhật Minh, 2018, Aluminum casted on stone, Nhôm đúc trên đá, 38.5 x 35 x 10 cm

Within the Air No. 2 | Bay Trong Không Gian 02

Within the Air No. 2 | Bay Trong Không Gian 02

Thái Nhật Minh, 2018, Aluminum casted on stone, Nhôm đúc trên đá, 51 x 30 x 10 cm

Within the Air No. 3 | Bay Trong Không Gian 03

Within the Air No. 3 | Bay Trong Không Gian 03

Thái Nhật Minh, 2018, Aluminum casted on stone, Nhôm đúc trên đá, 49 x 31.5 x 10 cm

Alley Gate | Cổng Ngõ

Alley Gate | Cổng Ngõ

Trịnh Liên, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 70 x 50 cm

Small Alley | Ngõ Nhỏ

Small Alley | Ngõ Nhỏ

Trịnh Liên, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 70 x 50 cm

Spring Street | Phố Xuân

Spring Street | Phố Xuân

Trịnh Liên, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 70 x 90 cm

Street | Phố

Street | Phố

Trịnh Liên, 2018, Oil on canvas, Sơn dầu trên toan, 70 x 90 cm

Seasons Passed By | Mùa Đi Qua

Seasons Passed By | Mùa Đi Qua

Vũ Đình Tuấn, 2018, Watercolor on silk, Màu nước trên lụa, 122 x 45 cm x 4 panels/tấm

No 13 Trang Tien Street, Hoan Kiem District,

Hanoi 100000, Vietnam

Gallery Hours

Mon - Fri: 9.00am - 6.30pm

Sat - Sun: 9.30am - 6.30pm

+84 24 393 444 33

+84 91 33 44 226

hanoistudiogallery@mail.com

Copyright © 2020 Hanoi Studio Gallery