Nguyen Duc Toan

"Nhìn sự vật, tôi thấy chân dung của Thời gian."

Forest Fruit Ice Cream