top of page
Duy Tung

Dùng hiện thực của cảm xúc và lý trí để tạo nên một thiên nhiên khác. Thiên nhiên ấy đi từ hiện thực đến với mộng mơ hư ảo của siêu thực.

Using the essence of emotions and reason to create a different nature, that nature goes from reality to the dreamy illusion of surrealism.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page