Tran Van An

“Vô hạn” là chuỗi tác phẩm điêu khắc với ngôn ngữ trừu tượng, đa hình. Được hình thành từ sự khám phá cấu trúc phát triển của thực vật trong tự nhiên để tạo ra ngôn ngữ điêu khắc mới. Đặc trưng bởi các hình khối phát triển, hướng tới cái vô hạn, nơi mọi người có thể tìm thấy của riêng mình chiều kích của văn hoá và nghệ thuật. Mỗi tác phẩm như một dấu hiệu của sự phát triển vô hạn cũng như dấu hiệu của sự giải thích tự do cá nhân.

Forest Fruit Ice Cream