top of page
Can Van An

Sự va chạm, xâm lấn diễn ra vào mọi khoảnh khắc, mọi lúc, mọi nơi. Giữa các thế hệ, giữa sự cũ mới mới cũ, giữa những giá trị thuộc về tương lai và những khái niệm thuộc về lịch sử mang tính hệ thống. Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống của chúng ta cũng dần phải thích nghi và thay đổi theo dòng biến chuyển của những va chạm giữa cấu trúc với kiến trúc, kiến trúc với con người, con người với cấu trúc. Sự va chạm ngẫu nhiên giữa kiến trúc không gian cảnh quan và con người được trải qua nhiều thế hệ đã cho thấy một độ vênh về thị giác một cách khiên cưỡng, nó cho thấy một cuộc sống đầy rẫy những vướng mắc và bất an. Từng lớp biến động trở nên chồng chất, giao thoa, và nơi đó, cảnh quan và chủ thể con người trở thành một dẫn chứng cho tầng tầng lớp lớp va chạm.

The collision and invasion occur at every moment, everywhere. Between generations, between the old and the new, between values belonging to the future and concepts belonging to a systematic history. As society continues to develop, our lives must also adapt and change along with the constant clashes between structures and architecture, architecture and humanity, and humanity and structures. The random collision between architectural landscape and human experienced by multiple generations, reveals a forced, visually exaggerated perspective. It shows a life filled with obstacles and uncertainties. Each layer of change becomes stacked, intertwined, and in that place, the landscape and the human subject become evidence of layers upon layers of collisions.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page