top of page
Nguyen Khac Han

Nghệ thuật giống như một tôn giáo, trong đó người nghệ sĩ là một nhà tu hành, các tác phẩm giống như những câu kinh.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page