top of page
Pham Tuan Tu

Nghệ thuật vốn rộng lớn mà tôi không có ý định mặc định nó phải thế này hay thế kia. Khi nói ra một vấn đề gì đó thì người khác sẽ bị đóng đinh vào. Vậy sao không để nó phát triển tự nhiên hơn? Với tôi, quan điểm nghệ thuật không cố định và thường xuyên thay đổi.

Art is so vast that I have no intention to define it to be black or white. When it comes to definition, people will always be crucified. So why not let it develop more naturally? To me, the artistic point of view is not fixed and often changes.

Forest Fruit Ice Cream
bottom of page