“Câu chuyện tháng Giêng” – Một họa cảm khác của Vũ Đình Tuấn