Họa sĩ Vũ Đình Tuấn: Tôi bị hút chặt vào nền lụa mỗi khi vẽ