Thiên nhiên mộng mơ trong sơn mài trên toan của Nguyễn Thế Hùng