Vẻ đẹp thoát tục của phụ nữ Việt trong tranh Nguyễn Quốc Trung